Privacy policy

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Symphony aan de Schelde verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst.

Stichting Symphony aan de Schelde hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Zij verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Symphony aan de Schelde is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Stichting Symphony aan de Schelde is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

In dit privacy statement legt stichting Symphony aan de Schelde uit welke gegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Algemene omgang met gegevens

Stichting Symphony aan de Schelde en de door haar gebruikte website te bereiken via url www.symphonyaandeschelde.org respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Symphony aan de Schelde gebruiken uw gegevens alleen om aan de diensten, waar u om gevraagd heeft, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Symphony aan de Schelde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Symphony aan de Schelde, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Symphony aan de Schelde verstrekt. Stichting Symphony aan de Schelde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor(namen)- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Datum bijwonen concerten op basis ticketaankoop
 • IBAN code
 • IBAN nummer
 • Uw akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Symphony aan de Schelde
 • Datum kaartaankoop/inschrijving via de website
 • Uw akkoord met de Privacy Statement van Stichting Symphony aan de Schelde
 • Uw akkoord met de cookieverklaring van Stichting Symphony aan de Schelde

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kan stichting Symphony aan de Schelde u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Symphony aan de Schelde. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Stichting Symphony aan de Schelde verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze agenda
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over stichting Symphony aan de Scheldezigingen van onze diensten en producten
 • Het aanmaken van uw account
 • Het mogelijk maken van een verschijningslijst voor de avond van uw concert
 • Het mogelijk maken van het toezenden van gepersonaliseerde informatie

Daarnaast kan Stichting Symphony aan de Schelde uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met uw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit (juridische) dienstverlening.

Hoe lang Stichting Symphony aan de Schelde gegevens bewaart

Stichting Symphony aan de Schelde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting Symphony aan de Schelde maakt namelijk doelgroepen mede door uw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verstrekking aan derden

Stichting Symphony aan de Schelde kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die Stichting Symphony aan de Schelde met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten stichting Symphony aan de Schelde een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Symphony aan de Schelde blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken stichting Symphony aan de Schelde uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting Symphony aan de Schelde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Symphony aan de Schelde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt uzelf afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Stichting Symphony aan de Schelde gebruikt cookies om www.symphonyaandeschelde.org te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres.

Stichting Symphony aan de Schelde maakt gebruik van de navolgende cookies:

Google Analytics
Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Stichting Symphony aan de Schelde gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de stichting wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Stichting Symphony aan de Schelde maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de Cookiewet, waardoor stichting Symphony aan de Schelde geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft voor gebruik van Google Analytics.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Commerciële doeleinden

Stichting Symphony aan de Schelde kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Inzien, corrigeren of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien stichting Symphony aan de Schelde over digitale persoonsgegevens beschikt die zij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die stichting Symphony aan de Schelde met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die stichting Symphony aan de Schelde van u bewaart in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@symphonyaandeschelde.org

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt stichting Symphony aan de Schelde u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Symphony aan de Schelde wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen

Stichting Symphony aan de Schelde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Symphony aan de Schelde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Symphony aan de Schelde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via bestuur@symphonyaandeschelde.org.

Contact

Stichting Symphony aan de Schelde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@symphonyaandeschelde.org

www.symphonyaandeschelde.org is een website van Stichting Symphony aan de Schelde.

Stichting Symphony aan de Schelde is als volgt te bereiken:

 • Kantoor- en postadres: Kantoorvilla “De Pastorie”, Prins Bernhardlaan 64, 4615 BD, Bergen op Zoom
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71774823
 • Telefoon: +31 (0)6 418 410 00
 • E-mailadres: bestuur@symphonyaandeschelde.org